Политика за поверителност

  • Начало
  • /
  • Политика за поверителност
Информационно известие за защита на личните данни
(Политика за защита на личните данни)
I. Общи положения
Защитата и поверителността на Вашите лични данни са от особено значение за нас. Настоящото Информационно известие Ви предоставя подробна информация относно Обработката на Лични данни, които събираме във връзка с извършваната от нас дейност, защитата на Вашите лични данни от страна на „Кол Сел БГ“ ЕООД.
Целта на настоящото Информационно известие е да Ви уведомим какви Лични данни за Вас събираме и използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.
Настоящата Политика за защита на личните данни важи за вашите Лични данни, когато използвате нашия контактен кол център, посещавате уебсайта www.callcell.bg или използвате нашите услуги чрез кол центъра и този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме и не контролираме.
Личните данни се Обработват от „Кол Сел БГ“ ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и другите приложими актове във връзка със защитата на личните данни.
II. Кои сме ние
„Кол Сел БГ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 203929407, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3.
„Кол Сел БГ“ ЕООД действа в качеството си на администратор на лични данни в съответствие с Приложимото законодателство за защита на личните данни по отношение на Личните данни на потребителите на уебсайта ни и при предоставяне на услугите във връзка с нашата основна дейност. Нашата основна дейност е свързана с предоставяне на комплексни телекомуникационни („кол център”) услуги и теле-маркетинг, включително, но не само дистанционни продажби, теле-маркетинг и електронни („кол център”) услуги.
В някои случаи „Кол Сел БГ“ ЕООД е в ролята на Обработващ лични данни, но тогава „Кол Сел БГ“ ЕООД има съответно сключени договори с наши клиенти – администратори на лични данни, които ни възлагат обработване на лични данни, и ние се съобразяваме с тези договори. В този случай субектите на данните следва да се позовават на политиките за поверителност на онези бизнес клиенти, от които произхождат техните данни.
Ако имате въпроси за настоящата Политика за защита на личните данни или Вашите Лични данни, моля, свържете се с нас.
Данни за контакт с нас:
„Кол Сел БГ“ ЕООД
ЕИК 203929407
Адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3
E-mail: office@callcell.bg
III. Определения
“Администратор” означава „Кол Сел БГ“ ЕООД, ЕИК 203929407.
„Лични данни“ означава означава всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
„Приложимо законодателство” означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни, включително не не само: ОРОЗД, Закона за защита на личните данни и други.
„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан тук за краткост “ОРОЗД”.
“Специални категории лични данни” означава данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
IV. Какви Ваши лични данни обработваме
Ние събираме и обработваме Ваши Лични данни на основанията, предвидени в Приложимото законодателство, до степента, която е необходима за изпълнение на нашите дейности и за постигане на висок стандарт за продуктите и услугите ни. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги, трябва да обработваме някои Лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги и/или регистрирате профил, вие приемате и потвръждавате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата Политика за използване на бисквитки.
В случаите, когато информацията не се събира за спазване на законово задължение, за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, във връзка с легитимен интерес на „Кол Сел БГ“ ЕООД или за защита на Ваши жизненоважни интереси, от Вас може да се изисква да заявите съгласие с предоставянето и обработката на личните Ви данни. При липса на съгласие може да е невъзможно да получите част от услугите, включително получаване на уведомления за предстоящи събития и специални условия или да бъде затруднена и забавена комуникацията с Вас.
В зависимост от целите (така, както са определени по-долу) и Вашата роля спрямо „Кол Сел БГ“ ЕООД (клиент, потенциален клиент, посетител, служител, успешен кандидат, неуспешен кандидат и др.), Вие ни предоставяте и съответно „Кол Сел БГ“ ЕООД Обработва в различна степен и обхват според конкретния случай следните Лични данни:
1. Категория “Информация за контакт” - физически адрес за контакт, e-mail (електронен адрес), (мобилен) телефонен номер, бизнес данни за контакт;
2. Категория “Физическа идентичност“ – име, презиме, фамилия, ЕГН, физически адрес за контакт, e-mail (електронен адрес), (мобилен) телефонен номер, звук (аудиозапис);
3. Категория “Социална идентичност“ – професия, образование, професионална квалификация, адрес на осъществяване на дейност (ако е приложимо);
4. Категория “Информация за използването на уебсайта” — кога, от кой IP адрес и как потребителят използва уебсайта; техническа информация за устройствата, използвани от потребителя за достъп до уебсайта; езикови и други настройки; бисквитки, които може да идентифицират Вашия браузър; регистрация на сесии на потребителя в уебсайта, включително данни за кликвания върху конкретни елементи и данни за превъртане на страниците;
5. Категория “Финансови данни” – банкови реквизити; възнаграждение; данъчна информация; запори; данни за кредитна карта;
6. Категория “Обработка на възнаграждения” - възнаграждение; суми за плащане и приспадане; бенефициенти; лица на издръжка; данни за вземания; запори; осигурителна информация; данъчна информация; семейна идентичност; годишен отпуск; болнични;
7. Категория “Служители” - Информация за контакт, Физическа идентичност, Социална идентичност, Финансови данни, Обработка на възнагражденията, трудови договори; документи за обучения; дисциплинарни документи; семейна идентичност; атестации и оценки; придобивки;
8. Категория “Кандидати” - име, презиме, фамилия; физически адрес за контакт, e-mail (електронен адрес), (мобилен) телефонен номер; автобиография, данни за съдимост (когато се изисква за съответната позиция); предишна заетост;
9. Други данни – друга информация, която може да ни предоставите доброволно, когато използвате нашия контактен кол център или чрез достъп до и/или ползване на уебсайта ни, включително приложения, форми за попълване и други, или чрез достъп до и/или ползване на официалните страници ни в социалните мрежи – Linkedin, Facebook, Instagram, и други подобни.
Ние не събираме лични данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, или данни, вашия сексуален живот или ориентация.
V. За какви цели и на какво основание обработваме Вашите Лични данни
Личните данни, които събираме от Вас, ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.
„Кол Сел БГ“ ЕООД използва предоставените от Вас Лични данни по следните начини:
1. За обслужване на клиенти – установяване, поддържане и обслужване на търговски отношения, за сключване на договори с клиенти и изпълнение на сключените договори, по които Вие сте страна – правното основание за Обработка тук е изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, буква „б)“ от ОРОЗД;
2. За отговаряне на въпрос, запитване, искане, уведомление и други подобни относно продукти, услуги, сътрудничество, дейности на „Кол Сел БГ“ ЕООД – правното основание за Обработка тук е съгласието на Потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД;
3. За провеждане на процеса по набиране и назначаване на персонал – ако Вие кандидатствате за длъжност по трудов договор и/или граждански договор – правното основание за Обработка тук, в зависимост от етапа на процедурата по кандидастване и назначаване е: съгласието на кандидата – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД; съответно Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, буква „б)“ от ОРОЗД; спазване на законовото задължение, което се прилага за „Кол Сел БГ“ ЕООД – чл. 6, ал. 1, буква „в)“ от ОРОЗД;
4. За регистрация и използване на уебсайта ни и/или онлайн приложенията – правното основание за Обработка тук е съгласието на потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД;
5. За подобряване на функционирането на уебсайта ни – правното основание за Обработка тук е съгласието на потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД;
6. За разглеждане на жалби – правното основание за Обработка тук е легитимните интереси на „Кол Сел БГ“ ЕООД – чл. 6, ал. 1, буква „е)“ от ОРОЗД;
7. За охрана и сигурност – правното основание за Обработка тук е легитимните интереси на „Кол Сел БГ“ ЕООД – чл. 6, ал. 1, буква „е)“ от ОРОЗД;
8. За директен маркетинг – правното основание за Обработка тук е съгласието на потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД;
9. За администриране на нашата дейност, включително отчетност и анализ в „Кол Сел БГ“ ЕООД – правното основание за Обработка тук е легитимните интереси на „Кол Сел БГ“ ЕООД – чл. 6, ал. 1, буква „е)“ от ОРОЗД.
Телефонните обаждания до или от представители на услуги, включващи Лична данни, могат да бъдат записвани с цел осигуряване на качество и/или изпълнение на договорно или легитимно задължение, за което „Кол Сел БГ“ ЕООД Ви информира предварително.
В случай че „Кол Сел БГ“ ЕООД възнамерява да използва и извършва допълнителнително Обработване на Личните Ви данни за цели, различни от целта, за която първоначално са събрани или която е впоследствие разрешена от Вас, „Кол Сел БГ“ ЕООД ще Ви информира за това и ще Ви предложи възможност да изберете дали позволявате Вашите лични данни да бъдат използвани за цели, различни от целта, за която първоначално са събрани или която впоследствие е разрешена от Вас.
„Кол Сел БГ“ ЕООД не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на ОРОЗД.
Ако Обработването на Лични данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за Обработка на Лични данни, като ни пишете по всеки удобен за Вас начин: чрез писмо на адрес: ,,Бизнес Център "XS Tower", ул. „Панорама София“ № 5, гр. София 1766, на електронен адрес: info@callcell.bg или чрез подаване на молба на място.
Личните Ви данни ще бъдат изтрити от системите на „Кол Сел БГ“ ЕООД в срок до един месец от получаване на искането Ви за оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на Обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Предоставянето на съгласие е доброволно, но следва да имате предвид, че то е необходимо и при липса на съгласие от Ваша страна в посочените по-горе случаи „Кол Сел БГ“ ЕООД няма да е в състояние да предоставя дейностите и услугите, свързани с даваното съгласие.
Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате да получавате маркетинговите материали, които са неразделна част от него. Неразделен елемент на уебсайта са например рекламните банери, на които „Кол Сел БГ“ ЕООД може да промотира своите услуги и продукти или друго рекламно съдържание. Вие имате възможност да се откажете от тези маркетингови съобщения по всяко време. При оттегляне на съгласието от Ваша страна „Кол Сел БГ“ ЕООД няма да е в състояние да Ви изпраща маркетингови съобщения и да Ви предоставя оферти, предложения, продукти, услуги, покани за събития. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на Обработката на Лични данни, основана на даденото от Вас съгласие до момента на оттегляне.
VI. Метод на събиране на данните
„Кол Сел БГ“ ЕООД събира Лични данни, както от Вас, така и от трети страни, които са съобщили свързана с Вас информация, включително, но не само, когато се достъпвате и използвате услугите и уебсайта ни, регистрирате се, подавате поръчка, попълвате заявка, попълвате форма за обратна връзка, публикувате отзив, абонирате се за наши издания или въвеждате информация като коментар или по друг начин на нашия сайт. Ние събираме лични данни и чрез комуникация по електронна поща ли или чрез пощенска/куриерска услуга на физическия ни адрес.
Мерки за сигурност.
Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите Лични данни срещу загуба или други форми на незаконна Обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. „Кол Сел БГ“ ЕООД защитава личната информация срещу рискове като загуба или кражба, неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване, промяна или унищожаване чрез подходящи мерки за сигурност. „Кол Сел БГ“ ЕООД защитава информацията независимо от формата, в който се съхранява.
Ако имате въпроси относно сигурността на Личните Ви данни, можете да се свържете с нас на електронен адрес: office@callcell.bg
IX. Предаване и трансфериране на лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП)
Ние не предаваме Вашите Лични данни на трети държави и не трансферираме същите извън ЕС или ЕИП.
X. Срокове на съхранение на личните данни
Ние Обработваме и съхраняваме Вашите Лични данни за определен период от време, който се определя от:
• периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;
• друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, с оглед защитата на законните ни права и интереси.
„Кол Сел БГ“ ЕООД няма да съхранява данните Ви по-дълго от необходимото за целта, за която сме Обработили данните Ви.
Личните данни с отпаднало основание за Обработване се унищожават или анонимизират по съответния ред след настъпване на това събитие.
XI. Какви са Вашите права по отношение на Личните Ви данни и как можете да ги упражните
Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате следните права по отношение на личните Ви данни:
На достъп: право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до Вашите Личните данни, в това число информация за източника на данните, целите на Обработка и предоставянето им на трети лица, както и да получите копие от тези Лични данни.
На коригиране: когато считате, че Вашите Лични данни са неточни или непълни, може да изискате от нас коригирането на тези неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас, като се имат предвид целите на Обработването
На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите Лични данни, когато са налице условията за това, до степента, позволена от закона. На ограничаване: може да изисквате ограничаването на Обработването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, и в предвидените в Приложимото законодателство случаи.
На възражение: може да възразите срещу Обработването на Вашите Лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.
На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за Обработване на Вашите Лични данни, имате право по всяко време да го оттеглите, което оттегляне ще има действие по отношение на Обработката на данни занапред.
На преносимост на данните: да поискате събраните от Вас данни чрез предоставяне на съгласие или на база договор бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинночетим формат, доколкото те са били обработени автоматично.
Можете да упражните правата си като отправите писмено заявление или заявление, подписано със саморъчен или електронен подпис, на адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, или на електронна поща: office@callcell.bg Ще получите отговор на искането си в срок от 30 дни, освен ако искането не е прекомерно. В последния случай можем да удължим срока за обработка на заявлението с до два месеца. „Кол Сел БГ“ ЕООД ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни, нито за упражняване на някое от другите права. Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна.
Като мярка за сигурност може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашите права.
Право на жалба до надзорен орган: Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.
Контакт с Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.
XII. Използване на уебсайта от деца
Нашият уебсайт не е предназначен за лица под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, можете да използвате сайта само със съгласието на родител или настойник. В случай че лице под 18 години е предоставило свои Лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират „Кол Сел БГ“ ЕООД незабавно за това. Сайтът не носи отговорност, ако лице на възраст под 18 години се е регистрирало, скривайки този факт.
XIII. Контакт с нас
Ако тази Политика за защита на личните данни не отговаря на Вашите въпроси или имате нужда от друга информация, или имате запитване, можете да се свържете директно с нас на адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Панорама София“ № 5, ет. 3, e-mail: office@callcell.bg
XIV. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Трябва да преглеждате тази Политика за защита на личните данни периодично, тъй като „Кол Сел БГ“ ЕООД си запазва правото да я променя изцяло или частично чрез публикуване на нова версия на нашия уебсайт.
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Целта на настоящата Политика е да Ви информира относно изпълзването от нашия уебсайт на така наречените „бисквитки“.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?
"Бисквитките" са малки части информация (малки текстови файлове), която браузърът съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия сайт, и които позволяват да се запомни потока от информация между уебсайта и браузъра. Бисквитките позволяват на сървъра да събира информация от браузъра, така че не е нужно да я въвеждате отново, когато се връщате към сайта или преминавате от една страница в друга.
Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Бисквитките изпълняват редица функции, които влияят на удобството при сърфиране в уебсайтове. Файловете с бисквитки обикновено съдържат наименованието на домейна, от който идва потребителя, „продължителността на живот“ на „бисквитката“ и стойност (обикновено под формата на произволно генериран номер). Bисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите.
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ
Нашият уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на качеството на предлаганите услуги. Данните, предоставени от Потребителя, или събрани автоматично, се използват за следните цели:
• Бисквитки за функционалност и производителност на уебсайта – правилното функциониране, конфигурация, безопасност и надеждност на уебсайта; осигуряване на нормален и качествен достъп до услугите на уебсайта с всички техни функционални възможности; наблюдение на състоянието на сесията; информация за типа на устройствата, достъпващи уебсайта (напр. смартфон, таблет, компютър), операционна система (напр. Android, iOS), интернет браузър, езикови настройки на браузъра и др.; отстраняване на проблеми, администриране на уебсайта, страниците и системата ни ;
• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта – проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и ползване на услугите на уебсайта, и информирането му за липсата на такива; адаптиране на показаната информация към предпочитанията на потребителя; запомняне на предпочитанията на потребителя, които могат да се използват при показване на правилно коригирано редакторско съдържание;
• Бисквитки за статистически и аналитични цели – анализи, статистика, изследвания и одит на уебсайта; анализиране на тенденции, най–популярни страници на уебсайта, брой преглеждания на страници, брой на кликове, брой на споделяне на съдържание, брой харесвания на страници и съдържание.
Активирането на тези "бисквитки" не е строго необходимо, за да работят
основните функции на уебсайта, но ще ви осигури по-добра практическа работа в браузърите и нашия уебсайт.
ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ:
Използваме улугата Analytics, събираща статистика за потреблението на сайта. За целта се използват бисквитки. За отказ от Google Analytics бисквитки, отворете този линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
КАК ДА КОНТРОЛИРАТЕ БИСКВИТКИТЕ
Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитките както желаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашето устройство, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Използването на уебсайта ни в поверителен режим също блокира запазването на бисквитки. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате уебсайта, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят правилно или изцяло.
Отказ от използването на бисквитки
Лесно можете да приемете или откажете използването на бисквитки на този уебсайт, като щракнете върху една от следните връзки:
• Приемам бисквитките
• Отказвам бисквитките (освен тази, която запаметява настоящия избор)
• Отказвам бисквитките (*) (в този случай ще виждате банера ни за бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт)
КОИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕ СЪБИРАТ АВТОМАТИЧНО
При използване на уебсайта от Вас следните данни се събират автоматично: IP адрес, име на домейн, тип браузър, тип операционна система.
КОНТАКТИ
Ако имате въпроси по отношение на тази Политика за използване на бисквитки, свържете се с нас на имейл: office@callcell.bg
Настоящата Политика за използване на бисквитки е приета и е в сила от 2020 г.
„Кол Сел БГ“ ЕООД си запазва правото да променя тази Политика за използване на бисквитки чрез публикуване на нова версия на уебсайта. В случай че не сте съгласни с направените промени, следва да спрете използването на уебсайта.